Shivanshu

92.5%

Nikhil

91%

Binkal

86%

Ullwal

83%

Shristi

83%

Ajay Sohal

72%

Vishali

66%

Paras

66.2%

Aman

64.5%